Algemene voorwaarden VYTAL

Dit zijn de Algemene Voorwaarden, zoals deze gehanteerd worden door VYTAL. Door gebruik te maken van de website, mobiele applicatie, coachomgeving en overige diensten van VYTAL (hierna: "de Applicatie en Coachomgeving") verklaar je als wederpartij akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten van VYTAL, waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen. Gebruikers van de Applicatie en Coachomgeving en partijen in deze overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als "de Wederpartij". VYTAL is een handelsnaam van VYTAL B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 89797388.

1. Privacy beleid 
1.1 VYTAL geeft om de privacy van haar gebruikers en heeft een zorgvuldig privacybeleid opgesteld. Bekijk onze Privacyverklaring om te zien hoe VYTAL haar privacybeleid ten aanzien van de gegevens van haar gebruikers voert.

2. Gebruik 
2.1 Alleen indien akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring, is het toegestaan de Applicatie en Coachomgeving te gebruiken, met uitzondering van een aantal hieronder genoemde gevallen. Door de Applicatie en Coachomgeving te gebruiken verklaard Wederpartij derhalve akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden. 
2.2 VYTAL behoudt zich echter het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van reden gebruik van en/of toegang tot haar Applicatie en Coachomgeving te ontzeggen, bijvoorbeeld door profielen te blokkeren of te verwijderen of IP-adressen van computers te blokkeren, indien VYTAL dit nodig acht om een voor haar gewichtige reden. 
2.3 Profielen zijn uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen.
2.4 Profielen in strijd met voorgaande regels kunnen worden verwijderd.

3. Leeftijd 
3.1 Voor het gebruik van de Applicatie en Coachomgeving dien je tenminste 16 jaar oud te zijn. Personen jonger dan deze leeftijd hebben nadrukkelijke toestemming van hun ouders of voogd nodig om met de Algemene Voorwaarden akkoord te kunnen gaan en van de Applicatie en Coachomgeving gebruik te maken of anderzijds iets met VYTAL overeen te komen.

4. Aangeboden informatie 
4.1 De informatie op onze website en in de Applicatie en Coachomgeving - met uitzondering van de door gebruikers gegenereerde informatie - is met grote zorg samengesteld, maar een volledige juistheid, betrouwbaarheid of geschiktheid daarvan kan niet worden gegarandeerd. Het afgaan op informatie op deze website en in de Applicatie en Coachomgeving, al dan niet afkomstig van VYTAL of een van haar medewerkers, is derhalve geheel op eigen risico. 
4.2 De informatie is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van medische zorg, medisch advies of ondersteuning door professionals in overige vakgebieden. VYTAL dient daarom ook niet gebruikt te worden bij het stellen van een (zelf)diagnose. Hoe dan ook wordt gebruikers dringend aangeraden om medische vragen, klachten en/of symptomen onverwijld voor te leggen aan hun behandelend arts. 
4.3 Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt door Wederpartij nadrukkelijk erkend dat VYTAL niet aansprakelijk kan worden gehouden voor gebreken en/of onjuistheden in de door haar aangeboden informatie, en de eventuele schade die daar mogelijk uit voortvloeit.

5. Medische klachten
5.1 Aan het volgen van voedingsplannen kunnen risico's verbonden zijn, variërend van hartklachten en een hoge bloeddruk tot overlijden. Gebruikers die een voedingsplan in de Applicatie en/of Coachomgeving willen beginnen, dienen dit altijd voorafgaand hieraan te overleggen met hun behandelend arts en/of diëtist. Gebruikers die na het starten met een voedingsplan via VYTAL medische klachten ervaren en vermoeden dat dit door het aanpassen van hun voedingspatroon komt, dienen direct te stoppen met het voedingsplan en een arts voor advies in te schakelen. 

6. Rechten van het intellectuele eigendom 
6.1 Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt nadrukkelijk erkend door Wederpartij dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud in de Applicatie en Coachomgeving - met uitzondering van persoonsgegevens gegenereerd door gebruikers - eigendom zijn van VYTAL, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 
6.2 VYTAL verleent aan gebruikers een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Applicatie en Coachomgeving te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld. 
6.3 Wanneer in een overeenkomst tussen VYTAL en een derde, zijnde een bedrijf of instelling, een licentieverlening voor de Applicatie en/of Coachomgeving wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Applicatie en Coachomgeving te gebruiken. 
6.4 Het is nadrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van de Applicatie en Coachomgeving te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen VYTAL. 
6.5 Wederpartij verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk maken of kunnen maken op de (intellectuele eigendoms- of databank) rechten van VYTAL of derden. 

7. Licentieverlening wederpartij 
7.1 Wederpartij verleent in ruil voor de door VYTAL verleende diensten aan Wederpartij een voortdurende, wereldwijde, onbeperkte, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om, niet met recht ter sublicentiering, alle informatie, waaronder doch niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto's, video's, ontwerpen, gebruikersinformatie, die je uploadt naar, deelt met of opslaat in de Applicatie en Coachomgeving of anderzijds deelt met VYTAL (hierna: "je Gedeelde Informatie"), te gebruiken, verveelvoudigen, distribueren, overdragen, opvoeren, wijzigen, of anderzijds gebruiken, voor commerciële of andere doeleinden op of via welke media dan ook. 
7.2 Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, garandeert Wederpartij dat de Gedeelde Informatie geen inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom, privacy of overig recht van derden, niet in strijd is met de wet, geen pornografisch materiaal bevat of anderzijds aanstootgevend is, niet bedreigend is of smaad bevat, vrij is van virussen of andere code die schadelijk is of kan zijn voor computers, overige elektronica of de gegevens of programma's daarop vervat, en geen commerciële doeleinden heeft. 
7.3 Wederpartij blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele directe en indirecte schade bij VYTAL en derden ten gevolge van de door Wederpartij Gedeelde Informatie.

8. Gebruikersinformatie en registratie 
8.1 Wederpartij verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, waar mogelijk zal worden aangepast in de Applicatie of Coachomgeving. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld. 
8.2 Wederpartij mag derden geen toegang verschaffen tot de Applicatie en/of Coachomgeving via haar eigen registratie. Bij overtreding is Wederpartij volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan. 
8.3 Wederpartij is akkoord dat VYTAL alle door Wederpartij aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt, zie hierover ook onze Privacyverklaring. 

9. Communicatie 
9.1 VYTAL kan gebruikers verschillende communicatie uitingen sturen via de Applicatie en Coachomgeving, waaronder updatenotificaties of herinneringen, e-mails of anderzijds. Gebruikers kunnen zelf instellen bij het gebruikersprofiel in hoeverre ze hiervan gebruik wensen te maken. 
9.2 Wederpartij gaat ermee akkoord dat VYTAL Wederpartij sporadisch mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van – of updates voor – de Applicatie en Coachomgeving, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal in beginsel nooit commerciële uitingen van derden bevatten. 
9.3 Via de Applicatie en Coachomgeving kunnen gebruikers en coach met elkaar in contact komen en extern deze communicatie voortzetten met als doel extra sturing voor gebruikers bij het gebruik van de Applicatie. Wederpartij verklaart hierbij geen spam, of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, waaronder doch niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame-inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarde kan - als met andere voorwaarden - resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de Applicatie en Coachomgeving en opzegging van de gebruikslicentie. 

10. Informatie van derden 
10.1 De Applicatie kan informatie bevatten van derden of daar naar doorverwijzen, waaronder doch niet beperkt tot informatie aangemaakt door gebruikers, coaches, logo’s en website links (hierna: "Informatie van Derden") 
10.2 Informatie van Derden wordt door VYTAL niet vooraf bekeken, waardoor we de juistheid daarvan niet kunnen garanderen. VYTAL is op generlei wijze aansprakelijkheid voor Informatie van Derden, noch voor de eventueel daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade. 
10.3 Derde partijen kunnen zich aansluiten op VYTAL via de Coachomgeving en daarmee toegang krijgen tot gegevens in de Applicatie. Persoonlijke gegevens van gebruikers zullen alleen zichtbaar zijn voor derden indien door de gebruiker contact wordt gezocht met een van deze derde partijen. De Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van VYTAL zijn in beginsel niet van toepassing op toepassingen van derden. Deze derden hanteren mogelijk eigen, afwijkende Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.

11. Onrechtmatige informatie 
11.1 Na melding zal VYTAL de aanwezigheid van onrechtmatige informatie in de Applicatie of Coachomgeving binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op je rechten dient per e-mail gemeld te worden op support@vytal.nl. 
11.2 Deze melding dient in elk geval de volgende zaken te bevatten: 
a) een screenshot of URL waar de vermeende inbreuk makende informatie te vinden is. 
b) je nadrukkelijke verklaring dat het materiaal inbreuk maakt op je rechten en waarom. 
c) indien het om een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom gaat, dien je onderbouwd te stellen dat je de eigenaar bent van het betreffende recht, en in hoeverre de informatie inbreuk daarop maakt. 
d) indien je iemand anders vertegenwoordigt, een machtiging die je bevoegd maakt namens de rechthebbende te handelen, ondertekend door de rechthebbende. 
e) Je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, zodat VYTAL contact met je kan opnemen.

12. Betaalde Producten 
12.1 De vermelde prijzen van de Applicatie en Coachomgeving zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
12.2 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast, tenzij anders is overeengekomen in de licentieovereenkomst. 
12.3 VYTAL biedt periodieke premium-abonnementen aan die je toegang geven tot extra functies zoals een boodschappenlijstje en het wijzigen van je voedingsinstellingen. Deze premium-abonnementen zijn uitsluitend af te sluiten via één van de coaches of clubs die met het VYTAL-platform werken. Je kunt hierover in gesprek gaan met een coach via je profiel -> ’mijn coach’ waarna je een coach kunt uitkiezen en vrijblijvend een aanvraag kunt versturen. De coach zal dan met je in contact treden over de mogelijkheden.
12.4 Periodieke abonnementen zullen moeten worden voldaan aan de betreffende coach of club bij wie een abonnement of coachtraject is overeengekomen. VYTAL heeft geen invloed op deze betalingsafspraak, of de termijn waar deze voor wordt afgesloten en is niet aansprakelijk voor mogelijke geschillen.
12.5 Opzegging van een abonnement dient te gebeuren via de coach of club waarbij het abonnement is afgesloten.
12.6 Bestaande periodieke abonnementen afgesloten via VYTAL (voor versie 1.11.4) zijn voor Wederpartij niet opzegbaar voor de termijn dat zij worden overeengekomen. Na afloop van de eerste overeengekomen termijn worden abonnementen automatisch verlengd, in beginsel voor eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen. Gebruikers kunnen in het laatste geval wel tussentijds opzeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.
12.7 Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Na het aanmaken van een account in de Applicatie, is er geen enkele vorm van betalingsverplichting. De 14 dagen gratis premium verlopen automatisch.
12.8 De Applicatie en/of Coachomgeving worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd of binnen de termijn overeengekomen. VYTAL accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige schade, indien de levering onverhoopt na de overeengekomen termijn plaatsvindt.

13. Wijzigingen van de functionaliteiten
13.1 VYTAL behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op ieder moment een deel van de-, of het geheel aan functionaliteiten van de Applicatie en Coachomgeving te wijzigen, of te stoppen voor een bepaalde periode of altijd, zonder dat zij hierover op voorhand of achteraf dit aan Wederpartij hoeft te communiceren en ongeacht of het betaalde of onbetaalde functionaliteiten betreft. 
13.2 Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan. VYTAL is niet aansprakelijk voor enige uit dit verlies voortvloeiende directe of indirecte schade. 
13.3 In geval van een dergelijke wijziging in de Applicatie of Coachomgeving, om welke reden dan ook, heeft Wederpartij slechts recht op retournering pro ratio van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan VYTAL of haar partners indien dit is overeengekomen.

14. Wijziging Algemene Voorwaarden 
14.1 VYTAL behoudt zich het recht voor, haar Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Na wijziging zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden direct ter inzage worden aangeboden op de website en in de Applicatie. 
14.2 Door de website, Applicatie en Coachomgeving van VYTAL na wijziging van de Algemene Voorwaarden te blijven gebruiken, verklaart Wederpartij akkoord te zijn met de nieuwe, gewijzigde Algemene Voorwaarden.

15. Conformiteit en uitsluiting van aansprakelijkheid 
15.1 De Applicatie en Coachomgeving en de inhoud daarvan worden door VYTAL en haar partners geleverd zoals deze zijn, dat wil zeggen, inclusief mogelijke gebreken. 
15.2 Noch VYTAL, noch haar partners of leveranciers geven enige garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de functionaliteit van de Applicatie en Coachomgeving of enige inhoud daarvan. 
15.3 VYTAL kan niet garanderen dat de Applicatie en Coachomgeving op enig of ieder moment beschikbaar zijn van enige locatie en dat dit op een veilige wijze gebeurt, dat fouten worden opgelost, of dat de Applicatie en Coachomgeving vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke programmatuur of onderdelen. 
15.4 Wederpartij erkent dat de Applicatie en Coachomgeving mogelijk (verborgen) gebreken vertonen en accepteert hier aangaande het risico voor de hieruit voortvloeiende schade aan haar kant. Wederpartij kan niet op grond van non-conformiteit een overeenkomst opzeggen.

16. Elektronische handtekening 
16.1 Door de Applicatie en Coachomgeving te gebruiken verschaft Wederpartij een elektronische handtekening, voor de akkoordverklaring dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

17. Toepassing
17.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle eventuele eerdere afspraken of toezeggingen, tenzij deze nadrukkelijk op schrift zijn overeengekomen door een beschikkingsbevoegde bestuurder van VYTAL. 
17.2 Mogelijk is een deel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing in het toepasselijke recht. In geval van nietigheid of vernietiging van enige bepalingen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
17.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 08-07-2023.